Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

From wiKitum.org
Jump to: navigation, search

Este documento hace parte de la colección Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario

Item Valor
Titulo Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
Autor CAI Hongliu, CHEN Yu, CHEN Zuobing, FANG Qiang, HAN Wei Ii, HU Shaohua, LI Jianping, LI Tong, LU Xiaoyang, QU Tingting, SHEN Yi hong, SHENG Jifang, WANG Huafen, WEI Guoqing, XU Kaijin, ZHAO Xuehong, ZHONG Zifeng, ZHOU Jianying
Organización The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine
URL [No disponible No disponible]
Descripción Sin Descripción
¿Por qué es relevante? Sin información
Tipo Handbook
Fecha 2020
Estado Pendiente
Categorías Atención Hospitalaria, Gestión Hospitalaria, Gestión Clínica
Archivo Archivo:012 Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment.pdf

(ID: 12 - Fecha de procesado: 4/1/2020)